Regulamin "Gwiazdka z Knieja"
17 December 2021
Regulamin "Gwiazdka z Knieja"

knieja, terminarz, kalendarz 2022

Gwiazdka z Knieją

1. Organizatorem konkursu jest F.H. Knieja Mariusz Rubiś, Al. Daszyńskiego 32, 31-534 Kraków.

2. Nagrodą jest zestaw: kalendarz trójdzielny Knieja na rok 2022 oraz terminarz łowiecki Knieja 2022.

3. Aby wziąć udział w konkursie „Gwiazdka z Knieją” należy na fanpage F.H. Knieja w komentarzu postu konkursowego udostępnić zdjęcie przedstawiające: dowolny produkt F.H. Knieja wraz z ozdobnymi elementami Świątecznymi.

3.1. Zabrania się publikacji zdjęć przedstawiających:

3.1.1. martwe zwierzęta,

3.1.2. produkty nie będące przedmiotem dystrybucji F.H. Knieja

3.2. Każde zdjęcie niezgodne z pkt 3.1 zostanie usunięte przez Administratora fanpage F.H. Knieja.

4. Każdy Uczestnik może zamieścić tylko 1 zdjęcie konkursowe.

4.1. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. Osoba, która przystąpiła do konkursu, jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.

5. W konkursie wygrywa zdjęcie, które zostanie wybrane przez Komisję Organizatora.

6. Konkurs trwa od 16.12.2021 (czwartek) do 20.12.2021 (poniedziałek) do godziny 23:59.

7. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 21.12.2021 (wtorek) poprzez wiadomość prywatną do zwycięzcy.

8. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy w ciągu 6 dni roboczych od ogłoszenia wyników.

9. Administratorem danych osobowych jest: Mariusz Rubiś Firma Handlowa „Knieja” z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 31-534) al. Daszyńskiego 32, NIP:6760028496 REGON:003909840. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy kontaktować się z wyznaczonym w firmie inspektorem ochrony danych poprzez adres mailowy: ido@knieja.com.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy najlepiej z dopiskiem RODO.

10. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozwiązania konkursu, tj. od ogłoszenia wyników zgodnie z pkt 7 za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Organizatora: beata.stefan@knieja.com.pl.

10.1. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma odpowiedź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację.