Polowanie zbiorowe a indywidualne - różnice, zasady
15 June 2022
Polowanie zbiorowe a indywidualne - różnice, zasady

Łowiectwo, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, stanowi ważny element ochrony środowiska przyrodniczego poprzez ochronę zwierzyny (tj. zwierząt łownych) i ekologiczne oraz racjonalne gospodarowanie jej zasobami. Ponadto, cele łowiectwa sprowadzają się także do działań na rzecz poprawy warunków bytowania zwierząt łownych, a także utrzymywania właściwej liczebności populacji z zachowaniem możliwie wysokiej kondycji zwierzyny oraz zasad równowagi środowiska przyrodniczego. Łowiectwo pełni też bardzo ważną rolę spełniania potrzeby społecznej, jaką jest kultywowanie tradycji myślistwa. Podstawową formą wypełniania wskazanych celi i ról są polowania, które zgodnie z Prawem łowieckim, dzieli się na polowania indywidualne oraz zbiorowe.

Polowania indywidualne - podstawy prawne

Zgodnie z przyjętymi regulacjami w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 10.09.2019 (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz), polowanie indywidualne oznacza:

 • jednego myśliwego z dopuszczeniem polowania z psem, odbywające się w sposób niezależny od innych myśliwych z danego obwodu łowieckiego;
 • polowanie na drapieżniki przy stogach i norach;
 • polowanie na ptactwo przy współudziale maksymalnie trzech myśliwych z dopuszczeniem psów;
 • polowanie na dziki przy dodatkowym udziale naganiacza lub podkładacza z psem, które może się odbywać jedynie w dzień, czyli między wschodem a zachodem słońca w okresie między połową sierpnia a końcem stycznia.

Zasady polowań indywidualnych

Żeby móc polować indywidualnie, to myśliwy powinien posiadać:

 • legitymację Polskiego Związku Łowieckiego,
 • pozwolenie na broń myśliwską.
 • upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub też zarządcę danego obwodu łowieckiego. Dokument powinien zawierać dane myśliwego, dane obwodu, a ponadto określać konkretnie cel pozyskania zwierzyny, jej gatunek ze wskazaniem liczby sztuk i opisem. Polowanie indywidualne jest zabronione, jeśli w tym samym dniu odbywa się na danym terenie polowanie zbiorowe.

Wśród różnych typów polowania indywidualnego można wyróżnić m.in.: czaty, podchód, po tropie, z psami, na wab i z podjazdu.

Polowanie zbiorowe i indywidualne: zasady

Polowanie zbiorowe - zasady organizacji

Odnośnie polowania zbiorowego zasady są bardziej złożone. Polowanie zbiorowe odbywa się przy współudziale przynajmniej dwóch myśliwych (sześciu przy polowaniach na zające), dopuszczalne jest użycie psów. Najważniejsze zasady polowań zbiorowych to:

 • organizacja spoczywa na rękach dzierżawcy lub zarządcy danego obwodu łowieckiego,
 • mogą trwać wyłącznie w ciągu dnia,
 • na czele stoi wyznaczony prowadzący, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczestników i przestrzeganie przepisów regulujących polowania,
 • aktem rozpoczynającym jest odprawa ze wskazaniem celu, dopuszczalnych sygnałów i zasad bezpieczeństwa,
 • koniec następuje po wyborze króla polowania po ułożeniu pokotu.

Do polowań o charakterze zbiorowym zalicza się m.in.: polowania pędzeniami na zwierzynę drobną, ptactwo i drapieżniki. Prowadzący ma jednak obowiązek poinformowania, jaką zwierzynę oraz w jakiej ilości przewidziano do ostrzału. Znaczenie mają też takie zasady jak ta, aby każdy myśliwy zajął stanowisku wskazane przez prowadzącego z zastrzeżeniem, że może przesunąć się na odległość nie większą, niż trzy metry w prawo lub w lewo. Chodzi tu bowiem także o bezpieczeństwo samych myśliwych.

W polowaniach zbiorowych przykuwa się także szczególną uwagę do tradycji i zwyczajów myśliwskich.

Polowanie zbiorowe - do kiedy można organizować?

Odnośnie organizacji zbiorowych polowań w naszym kraju, to należy podkreślić fakt, że można je realizować w okresie od października do stycznia. Wynika to z faktu zazwyczaj zmniejszonego w tym okresie ruchu turystycznego i rekreacyjnego w lasach. Takie rozwiązanie znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa całego przedsięwzięcia, jak i zwiększa się skuteczność polowania, w którym zwierzyna nie jest wystraszona przez przypadkowe osoby postronne. Warto podkreślić, że w związku z sytuacją pandemiczną, polowania zbiorowe w Polsce zostały wstrzymane. Przepisy te zostały poluzowane w 2021 r., kiedy to dopuszczono polowania zbiorowe na dziki w ramach walki z ASF.